Polityka prywatności

 

Informacja o ochronie danych osobowych

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, pragniemy przekazać informacje o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez AUTO-SERVICE BAJRON TADEUSZ.

 

Administrator danych osobowych 

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest AUTO-SERVICE BAJRON TADEUSZ z siedzibą Nowa Wieś 9, 05-870 Błonie, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Błonia pod numerem NIP: 529-000-44-33, który gromadzi Państwa dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie sprzedaży produktów i usług.

 

Zakres zbieranych danych


Administrator zbiera dane osób wyłącznie w zakresie podanym przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, w zakresie wymaganym do prawidłowej obsługi transakcji sprzedaży, a w szczególności:

 •        dane firmy takie jak NIP, REGON, adres siedziby, adres dostawy, numer rachunku bankowego
 •        imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu, stanowisko, płeć

 

 

Cel zbierania danych

 1.     Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia lub kontynuacji relacji biznesowych pomiędzy Państwem, naszą Spółką oraz naszymi Dostawcami, a w szczególności do obsługi transakcji sprzedaży, dostawy i wysyłki towarów, realizacji płatności, obsługi reklamacji. 
 2.     Dane osobowe mogą być przetwarzane również w celach księgowo-podatkowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 3.     Prowadzenia działań promocyjnych obecnie oraz w przyszłości
 4.     W przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód, do przesyłania informacji handlowych
 5.     Dochodzenia przez Administratora roszczeń zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych

 

 

Prawo dostępu 

 1.     Użytkownik posiada możliwość zdecydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. 
 2.     Użytkownikowi przysługuje prawo do: 
 3.     żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 4.     wycofania udzielonej zgody, w przypadku przetwarzania danych osobowych podstawie udzielonej zgody, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem 
 5.     wniesienie skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.
 6.     Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 
 7.     Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora biuro@davidts24.pl
 8.     Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. 
 9.     Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usług lub do zapewnienia kontaktu z Administratorem.

 

 

Dostęp do danych osób trzecich 

Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy. 

Administrator może powierzyć Państwa dane osobowe innym podmiotom w związku z świadczeniem przez nie usług na rzecz Administratora, a także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 

 

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych 

Administrator danych osobowych zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych lub podatkowych, oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń.

 

 

Wyłączenie odpowiedzialności 

Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności. 

Nasza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych należących do innych podmiotów, do których mogą prowadzić zamieszczone na naszych stronach linki. 

 

 

Kontakt 


Wszelkie pytania związane z ochroną danych prosimy kierować na adres: tbajron@wp.pl

 

Zmiany Polityki Prywatności 

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa, wewnętrzne procedury lub zmiany w systemach informatycznych. O stosownych zmianach Administrator powiadomi użytkowników przed ich wprowadzeniem w życie.